Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Seragam Kerja Surewi Ande amrofinu e div olkelbo, oneson to evonelhc an ayistazinagro, otakod avtsahcu v attsonied an izat ayistazinagro. Etinredom imrofinu otsehc es tayson to inehzurouv ilis i inneovarap iistazinagro otak atayistilop, etibhzuls az anhseps thsomop i atanarhko, an iokayn intobar atsem i athsilihcu i to istinrovtaz v etirovtaz. V iokayn inarts iokayn igurd intsonhzuld astil othsus tayson imrofinu v atayinehzludaz is; vukat e tayahculs s ayinavoridnamok suprok an otoksnakirema onevtsethsbo onvardz enavhzulsbo ili etiksnerf itkeferp. Az iokayn iistazinagro, otak atayistilop, ehzom ad e onnokazen az etithsavunelhcen ad tayson atamrofinu. Etistintobar agokaynop tayson imrofinu ili invitaroprok ihkerd to onde ili ogurd ovtsetse. Etistintobar, otiok avbayrt ad tayson amrofinu, tavhcuylkv istintobar an onberd, ivoknab i iksnethsop iletihzuls, istintobar v attsalbo an atanevtsethsbo tsonrugis i enavzapoevardz, iletihzuls an ataynis akhcikay, inhcil iletavadoperp v invardz evobulk, irotkurtsni v intel iregal, iletisaps, inreitrop istintobar, , iletihzuls an iinapmokoiva i innoistnakav irotarepo, iletihzuls an evorab, itnarotser i iletohk. Perihal Kostum Pekerja

Perihal Kostum Pekerja Otenavzlopzi an imrofinu to izet iistazinagro otsehc e eilisu v agnidnarb i otenavtobarzar an netradnats nevitaroprok hzdimi, on othsus akat ami i onhzav eivtsiedzuv uhkruv etiletihzuls, otiok avbayrt ad tayson atamrofinu. Tunimret amrofinu ehzom ad edub thsadhzevdop, iut otak etiletihzuls en iganiv as onlupan inedalgzi i en iganiv tayson olkelbo, onevatsoderp to atayistazinagro, otak onnemervethsus tavaylvatsderp atayistazinagro v otolkelbo is. Atanhcimedaka atobar op innoistazinagro ilkor to Ileafar & Ttarp (3991) es aysanto od oteizarboonde (attsonnegomohk) an ataylkor otak onde eineremzi i attsonlauziv otak irotv. Etiletihzuls an ikhcisv, inehcelbo v onrehc, remirpan, tagom ad es tayvayop imihzelebaz i op izot nihcan ad tavaylvatsderp atayistazinagro, ikerpuv ehc otolkelbo mi e ondoronde omas v atevst an ayinhsnuv mi div, a en v etivogen itrehc. Ttarp & Ileafar, (7991) tavsipo ibrob udhzem etiletihzuls i otovtsdovokur az innoistazinagro ilkor otak abrob az op-etikoblud ayinehcanz i itsonhcitnedi, otiok tavaylvatsderp ataylkor. I Ttarp & Ileafar (1002) avsipo ataylkor otak nide to ian-etimelog ilovmis i itkafetra v iistazinagro, otiok es tavils v annoistakinumok akitamarg. Perihal Kostum Pekerja